نوآموزان برتر سال ۱۳۹۹

سعید کنعانی -
سعید کنعانی کسب رتبه سوم هنرهای نمایشی(تئاتر) در سطح شهرستان پایه تحصیلی : ششم شهر : تربت حیدریه رتبه : کسب رتبه سوم
امیرعلی عباسی -
امیرعلی عباسی منتخب شهرستان در هفتمین جشنواره دست نوشته های طلایی پایه تحصیلی : اول شهر : تربت حیدریه رتبه : منتخب شهرستان
امیر حسین رنجبر -
امیر حسین رنجبر کسب رتبه سوم هنرهای نمایشی(تئاتر) در سطح شهرستان پایه تحصیلی : ششم شهر : تربت حیدریه رتبه : کسب رتبه سوم
افشین واحدی تربتی -
افشین واحدی تربتی برتر شهرستان در جشنواره مکتب شهید سلیمانی( نهم دی ) پایه تحصیلی : پنجم شهر : تربت حیدریه رتبه : برتر شهرستان
سید امیر علی قدکچیان -
سید امیر علی قدکچیان برتر شهرستان در جشنواره مکتب شهید سلیمانی پایه تحصیلی : چهارم شهر : تربت حیدریه رتبه : برتر شهرستان
مهران عربی -
مهران عربی برتر شهرستان در جشنواره مکتب شهید سلیمانی پایه تحصیلی : ششم شهر : تربت حیدریه رتبه : برتر شهرستان
یاسین آریایی نسب -
یاسین آریایی نسب برتر شهرستان در جشنواره مکتب شهید سلیمانی پایه تحصیلی : سوم شهر : تربت حیدریه رتبه : برتر شهرستان
امیرعلی آرازش -
امیرعلی آرازش برتر شهرستان در جشنواره مکتب شهید سلیمانی پایه تحصیلی : دوم شهر : تربت حیدریه رتبه : برتر شهرستان
امیررضا سوسنی -
امیررضا سوسنی برتر شهرستان در جشنواره مکتب شهید سلیمانی پایه تحصیلی : دوم شهر : تربت حیدریه رتبه : برتر شهرستان
امیرعلی حسینی -
امیرعلی حسینی برتر شهرستان در جشنواره مکتب شهید سلیمانی پایه تحصیلی : ششم شهر : تربت حیدریه رتبه : برتر شهرستان
کوروش تارمال -
کوروش تارمال برتر شهرستان در جشنواره مکتب شهید سلیمانی پایه تحصیلی : دوم شهر : تربت حیدریه رتبه : برتر شهرستان
آرش کاشمری -
آرش کاشمری برتر شهرستان در جشنواره مکتب شهید سلیمانی پایه تحصیلی : دوم شهر : تربت حیدریه رتبه : برتر شهرستان