زنگ علوم و تدریس ساختمان زبان در زنگ علوم خانم چمنی

روز دوشنبه 3 بهمن ماه 1401 خانم چمنی معلم علوم پایه پنجم دانش آموزان را به آزمایشگاه بردند و دانش آموزان را با ساختمان زبان آشنا کردند . زبان ماهیچه ای است که به جویدن غذا در دهان و مخلوط شدن آن با بزاق دهان کمک می کند .در این درس دانش آموزان با ساختمان زبان ، طریقه چشیدن مزه ها ، پرز های چشایی و… آشنا شدند . سطح زبان پوشیده از تعداد زیادی برجستگی می باشد. برخی از این برجستگی ها حاوی سنسور مزه می باشند .

هر بخشی از زبان حاوی سنسور های مزه، حساس به یک مزه ی خاص از 4 مزه ی موجود، یعنی شیرینی، شوری، ترشی و تلخی است . سایر حس گر های موجود روی زبان، مغز را از دما و ساختار غذایی موجود در دهان آگاه می کند .بر جستگی های روی زبان پرز های چشای نام دارد . بعد از اینکه غذا در آب دهان ما حل شد، توسط پرزهای چشایی و عصب چشایی به مغز پیام فرستاده می شود و ما مزه ی غذا را تشخیص می دهیم.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20