زنگ علوم و تدریس درس نیرو کلاس خانم احمدی

روز سه شنبه 4 بهمن ماه 1401 خانم احمدی در زنگ علوم درس ” نیرو همه جا ” تدریس نمودند . مفهوم نیرو ، انواع نیرو و کاربرد آن در زندگی برای هل دادن و کشیدن اجسام ، طریقه حرکت دادن اجسام با نیرو، تفاوت نیروی وارد شده به اجسام با جرم متفاوت  ، آشنایی با کاربرد های نیروی کشش زمین از نکاتی بود که در این درس بیان شد .  بدون نیرو جسم به حرکت در نمی آید .موارد زیر از اثرهای نیرو است:  نیرو سبب حرکت اجسام ساکن می شود . نیرو سبب متوقف کردن اجسام متحرک می شود . نیرو سبب تغییر شکل اجسام می شود . نیرو سبب تغییر جهت حرکت اجسام می شود .


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20