مهرماه

گزارشات سال ۱۳۹۹

تدریس خط تقارن در کلاس خانم صداقت جو

ریاضی دانان چیز های زیادی اختراع کرده اند ، اماتقارن راآن ها نساخته اند . تقارن همه جا هست. در زبان روز مره تقارن را چنین می دانیم که وقتی چیزی رابه دو قسمت کردیم ، یک نیمه انعکاس نیمه ی دیگر باشد.خطّ تقارن ، خطّی است که شکل را به دو قسمت کاملاً مساوی تقسیم کند به شرطی که اگر از محلّ آن خط ، شکل را تا کنیم ؛ دو قسمت آن بر یک دیگر منطبق شوند ( روی هم بیفتند ) . روز سه شنبه اول مهر ماه 1399 خانم صداقت جو در زنگ ریاضی مبحث تقارن را تدریس نمودند . دانش آموزان در این زنگ مفهوم تقارن ،  تقارن محوری را فهمیدند ، خط تقارن را فرا گرفتند و اشکال هندسی را که دارای محور تقارن می باشند را نام بردند .

تدریس آنلاین درس علوم ششم

روز شنبه 5 مهرماه 1399 خانم فتحعلیان درس علوم مبحث ” سرگذشت کاغذ ” را تدریس نمودند . در این کلاس دانش آموزان داخل منزل به صورت آنلاین همراه دوستان خود در کلاس ،  درس را فرا گرفتند .

دانش آموزان با مفاهیم زیر آشنا شدند:

با مفهوم الگوی درست مصرف آشنا شوند.

فاجعه بزرگ جنگل زدایی را درک کنند.

لزوم بازیافت کاغذ را درک کند.

مراحل مختلف ساخت کاغذ را شناسایی کنند.

نقش رنگبر ها در فرایند کاغذ سازی را بفهمند.

یک کار دستی از کاغذهای باطله بسازند.

موارد استفاده کاغذ در زندگی را نام ببرند.

به زیبایی های خلقت پی برده و شکرگزار باشند.

راهکارهایی برای ساخت کاغذ به جز چوب ارائه دهند.

راهکارهایی را برای صرفه جویی در مصرف کاغذ بیان کنند.

تدریس آنلاین ریاضی پنجم

روز شنبه 5 مرماه 1399 آقای هاشمی درس ریاضی مبحث ” اعداد مرکب ” را تدریس نمودند . در این کلاس دانش آموزان داخل منزل به صورت آنلاین همراه دوستان خود در کلاس ،  درس را فرا گرفتند . دانش آموزان با اعداد مرکب ، با اعداد مرکب زمان ، جمع و تفریق اعداد مرکب زمان را فرا گرفتند . الگویابی اعداد مرکب را نیز فرا گرفتند .  توانستند ساعت را به دقیقه و دقیقه را به ثانیه تبدیل کنند. ساعت را بخوانند و به صورت عدد مرکب برمبنای واحد شبانه روز بنویسند. جمع و تفریق اعداد مرکب به صورت تکنیکی را نیز فرا گرفتند . دانش آموزان در پایان تمرین هاییی که معلم به آنها دادند را حل نموده و سوالات خود را از معلم پرسیدند .

برگزاری اولین جلسه دیدار با اولیا پایه پنجم

مشــارکت به معنی همــکاری کردن با دیگــران در رســیدن به اهداف اســت و آموزش های مؤثــر و کاربــردی در مدارس  جز با همکاری والدين نمی تواند تحقق پیدا کند و حتی موجب کســب موفقیت های تحصیلی کودکان نیز شود.اگر این جلسات  تنها با هدف بیان شده در بالا برگزار شــوند ، به تدریج کارایی خود را از دست می دهند والدين ديگر تمایلی برای شــرکت در آن ها نخواهند داشت .

پس در پرتو همدلی وهم سویی این دو نهاد مهم آموزشی و تربیتی یعنی خانه و مدرسه ،  بسیاري از مشکلات و تنگناهای نظام تعلیم و تربیت حل خواهند شد . به همین منظور اولین جلسه ملاقات حضوری اولیاء پایه ی پنجم در تاریخ شنبه 5 مهر ماه 1399  ساعت 16 با حضور معلمین پایه پنجم در دبستان برگزار گردید.در این جلسه ابتدا جناب آقای وزین پور ضمن خوش آمدگویی به اولیا و تشکر از حضور به موقع آنها در موقع برگزاری کلاس ها چه به صورت حضوری چه به صورت مجازی نکاتی بیان نمودند . بعد از آن معلمین پایه پنجم نکات مربوط به روش تدریس خود نکاتی را بیان نمودند و اولیا نظرات و پیشنهادات خود را نیز بیان نمودند .

برگزاری اولین جلسه دیدار با اولیا پایه ششم

اولین جلسه ملاقات حضوری اولیاء پایه ی پنجم در تاریخ شنبه 5 مهر ماه 1399  ساعت 17 با حضور معلمین پایه ششم و معاونین دبستان و مدیریت دبستان در نماز خانه برگزار گردید.در این جلسه ابتدا جناب آقای وزین پور ضمن خوش آمدگویی به اولیا و تشکر از حضور به موقع آنها در موقع برگزاری کلاس ها چه به صورت حضوری چه به صورت مجازی نکاتی بیان نمودند و یاد آوری کردند که پایه ششم با پایه های قبل فرق دارد و دانش آموزان باید تلاش بیشتری داشته باشند .  بعد از آن معلمین پایه پنجم نکات مربوط به روش تدریس خود نکاتی را بیان نمودند و اولیا نظرات و پیشنهادات خود را نیز بیان نمودند .

تدریس مبحث  سایه ها  در کلاس خانم مصطفوی

روز چهارشنبه 9 مهر ماه 1399 خانم مصطفوی معلم پایه اول  در زنگ علوم مبحث سایه ها را تدریس نمودند .

دانش آموزان با مطالب زیر آشنا شدند :

۱.به منطقه تاریک جسم کدر سایه گفته می شود .

۲.وقتی از جسمی نور عبور نکند پشت آن جسم سایه ساخته می شود .

۳.شکل سایه ی هر چیز مثل خود آن چیز می باشد .

۴.اندازه سایه ی اجسام قابل تغییر است .

۵.اگر نور بصورت مایل به جسمی بتابد سایه جسم از خود جسم بلند تر می شود.

۶.اگر نور بصورت راست به جسمی بتابد سایه به  اندازه ی جسم در زیر آن تشکیل می شود.

۷.پشت اجسام شفاف به علت عبور نور سایه درست می شود .

۸.سایه در یک روز آفتابی در حیاط مدرسه  ببینند وبه دیگران نشان دهند .

۹.به اندازه سایه در ساعات مختلف روز بفهمند .

تدریس نگاره ها در کلاس خانم مصطفوی

روز شنبه 12 مهر ماه 1399 خانم مصطفوی معلم پایه اول  در زنگ فارسی نگاره 7  ” به به چه روستایی ” را تدریس نمودند . در این درس دانش آموزان با زیبایی های روستا آشنا شدند و مشخصات روستا و روستاییان را ذکر کردند  . با روحیه مشارکت و همکاری روستاییان آشنا شدند .  آشنایی و علاقه مندی به حیوانات اهلی، فایده و نقش آنها در روستا از جمله مواردی بود که بیان گردید . در مورد شغل مردم در روستا  صحبت هایی بیان شد . برخی ازمحصولات کشاورزی مردم روستا را بیان نمودند . یکی از کارهای مردم روستا را تهیه نان بیان کردند و مراحل پخت نان را برای دانش آموزان مطرح نمودند و در پایان دانش آموزان نقاشی در مورد تهیه نان کشیدند .

تدریس آنلاین درس علوم خانم وزین پور

روز یکشنبه 13 مهر ماه 1399 خانم وزین پور درس علوم مبحث ” انرژی” را به صورت آنلاین تدریس کردند . در این کلاس دانش آموزان داخل منزل به صورت آنلاین همراه دوستان خود در کلاس ، درس را فرا گرفتند .

در این درس مباحث زیر بیان شد :

آشنایی دانش آموزان با شکل های مختلف انرژی در زندگی
آشنایی دانش آموزان با کاربرد انرژی در زندگی روزانه
دانش آموز بتواند انرژی را تعریف کند .
دانش آموز بتواند وسایلی را که با انرژی کار می کنند را نام بردند .
دانش آموز اهمیت انرژی درزندگی را دانستند .
به کاربردانرژی در زندگی روزمره علاقه نشان دهد .
دانش آموز بتواند تفاو ت انرژی ها را بیان کند.

املا ماهیگیری در کلاس خانم طاهری

هدف از املا نویسی در دوره ابتدایی آموزش درست نویسی واژه ها ، ارزیابی آموخته های فراگیران و یافتن راهکارهایی برای بر طرف نمودن کاستی ها  ، خوانا و زیبا نویسی ، آشنایی فراگیران با واژه ها و معانی آن ها تا بتوانند اندیشه های خود را به درستی بیان کنند. روز یکشنبه 13 مهر ماه 1399 خانم طاهری به دانش آموزان املای ماهیگیری گفتند . معلم ما هی های مقوایی درست کرده و روی آن ها کلمات مهم و مشکل نوشته بودند. دانش آموزان گیره  ماهی گیری را به دهان ماهی ها که از نظر املایی درست هستند ، وصل کردند و کلمه مورد نظر را پیدا کردند و دانش آموزان نوعی جدیدی از املا را فرا گرفتند .

برگزاری جشن قرآن در پایه اول

باتو گر خواهی سخن گوید خدا ، قرآن بخوان / تا شود روح توبا حق آشنا ، قرآن بخوان / ای بشر یاد خدا ، آرامش جان می دهد / دردمندان را دوا ، قرآن دوا، قرآن بخوان

آن کوثر حیات بخشی است که معارفش روشنگر دلها وشفا بخش قلوب پاکان است .قرآن کتاب معرفت ،حکمت ومنشور هدایت است،چه زیباست سعی پویندگان مسیر قرآن وجویندگان معارف آن و سعادتمند کسانی که بر سرخوان پربرکت ونعمت بی پایان وحی نشسته اند واز مائده قران بهره مند و از سرچشمه زلال آن می نوشند. در فصل زیبای پاییز ودر باغ کوچک دبستان گل هایی به بار نشسته اند که کوچکترین گل های این باغند. گل هایی که می خواهند همزمان با خواندن درس شیرین فارسی، قاری کتاب خدا نیز باشند .وما در تاریخ 14 مهر ماه 1399 آغازروان خوانی قرآن کریم توسط این نوگلان زیبا را جشن گرفتیمدر این جشن نمازخانه آموزشگاه تزئین گردید و دانش آموزان به صورت کلاس به کلاس و رعایت نکات بهداشتی در نمازخانه حاضر گردیدند و جشن خود را برگزار نمودند . جشن با آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید و مربی قرآن ضمن تبریک به دانش آموزان از فواید یادگیری قرآن برای دانش آموزان صحبت نمودند و همه ی دانش آموزان سرود قرآنی و را باهم خواندند و پذیرایی از دانش آموزان پایان بخش جشن آنها بود .

گرامیداشت روز جهانی کودک

کودکان، برکت زندگی و سرمایه های آینده جامعه به شمار می آیند. آنان برای رشد و بالندگی خود، نیازها و در مفهوم دقیق تر حقوقی دارند که باید به درستی به آن پرداخت.

با توجه به نقش بی بدیل خانواده در بالندگی شخصیت کودک، پیش از همه، خانواده و سپس جامعه باید این حقوق را به خوبی بشناسند و خود را مکلف به پاس داشت آن بدانند. روز جهاني کودک بهانه اي براي ورود به جهان کودکان است. روز سه شنبه 15 مهر ماه 1399 به مناسبت نزدیک شدن به روز جهانی کودک مراسمی در کلاس ها با رعایت نکات بهداشتی برگزار گردید . در این مراسم جناب آقای کنعانی نماینده  محترم مؤسسه امام حسین (علیه السلام)  به همراه  سرکار خانم تربتی نیا معاونت محترم مؤسسه امام حسین (علیه السلام)  و مدیریت محترم دبستان نیز حضور داشتند. در این مراسم جناب آقای کنعانی به دانش آموزان این روز را تبریک عرض کردند و به دانش آموزان هدایایی به مناسبت این روز اهدا گردید .

تدریس مبحث ساعت  در کلاس خانم طاهری

روز سه شنبه 15 مهر ماه 1399 خانم طاهری معلم پایه دوم در زنگ ریاضی مبحث ” ساعت ” را تدریس نمودند . دانش آموزان به کمک معلم خود ابتدا یک ساعت ساختند . سپس دانش آموزان با مفهوم و کابرد زمان ، ساعت ، دقیقه ، ثانیه آشنا شدند . با نحوه ی خواندن عقربه ثانیه شمار ، عقربه دقیقه شمار و عقربه ساعت شمار آشنا شدند . نحوه خواندن ساعت را فرا گرفتند . دانش آموزان با تغییر کردن ساعت در بعداز ظهر آشنا شدند . با جهت حرکت عقربه ی بزرگ ساعت، با خواندن 5 دقیقه 5 دقیقه روی ساعت تا 30 دقیقه،  آشنا شدند . بعد از تدریس معلم ساعت های مختلف را به دانش آموزان نشان دادند و از دانش آموزان خواستند که ساعت ها را بخوانند .

تدریس درس  چغندر پر برکت در کلاس خانم طاهری

روز شنبه 19 مهر ماه 1399 خانم طاهری در زنگ فارسی درس ” چغندر پربرکت  ” را تدریس کردند . در این زنگ دانش آموزان با کمک معلم و با آوردن چغندر وگذاشتن کلاه و ریش و گریم نمایش چغندر پر برکت را اجرا نمودند . این نمایش با هدف آشنایی دانش آموزان با واژه ه ی پر برکت و همچنین ایجاد حس همکاری ، مشارکت گروهی و ایجاد شور و اشتیاق در دانش آموزان درس چغندر پر برکت  در کلاس اجرا شد. دانش آموزتان فهمیدند کار گروهی همیشه نتیجه بهتری دارد و مشارکت در کارها را یاد گرفتند و با همکاری هم کارها سریعتر و بهتر پیش می رود.

برگزاری جلسه دیدار با اولیا کلاس خانم مصطفوی

روز یکشنبه 20 مهر ماه 1399 جلسه دیدار با اولیا کلاس خانم مصطفوی ساعت 11 در محل دبستان با رعایت تمام دپرتکل های بهداشتی برگزار گردید . این جلسه که با حضور حداکثری اولیا برگزار گردید ، در مورد مسائل آموزشی ، روش تدریس ، طریقه نوشتن تکالیف در منزل ، روش کار های ریاضی در منزل نظم داشتن هنگام حضور در کلاس درس ، رعایت پروتکل های بهداشتی هنگام حضور در کلاس درس ، فعال بودن در کلاس های مجازی و آنلاین ، همکاری لازم اولیا با مدرسه و معلم چه در آموزش های حضوری چه در آموزش های غیرحضوری و آنلاین از جمله نکاتی بود که در این جلسه بیان گردید . در پایان اولیا سؤالات ، نظرات و پیشنهادات خود را مطرح نمودند و در مورد فرزند خود با معلم صحبت های لازم انجام دادند .

برگزاری جلسه دیدار با اولیا کلاس خانم خضری

روز سه شنبه  22 مهر ماه 1399 جلسه دیدار با اولیا کلاس خانم خضری  ساعت 16 در محل دبستان با رعایت تمام دپرتکل های بهداشتی برگزار گردید . این جلسه که با حضور حداکثری اولیا برگزار گردید ، در مورد مسائل آموزشی ، روش تدریس ، طریقه نوشتن تکالیف در منزل ، روش کار های ریاضی در منزل نظم داشتن هنگام حضور در کلاس درس ، رعایت پروتکل های بهداشتی هنگام حضور در کلاس درس ، فعال بودن در کلاس های مجازی و آنلاین ، همکاری لازم اولیا با مدرسه و معلم چه در آموزش های حضوری چه در آموزش های غیرحضوری و آنلاین از جمله نکاتی بود که در این جلسه بیان گردید . در پایان اولیا سؤالات ، نظرات و پیشنهادات خود را مطرح نمودند و در مورد فرزند خود با معلم صحبت های لازم انجام دادند .

تدریس درس  خرس کوچولو  در کلاس خانم طاهری

روز چهارشنبه 23 مهر ماه خانم طاهری معلم پایه دوم در زنگ فارسی  درس ” خرس کوچولو ” را تدریس نمودند . در این زنگ دانش آموزان نمایش مربوط به درس را اجرا نمودند .  در این درس دانش آموزان با میکروب و خطرات آن ، راه های مبارزه با میکروب ها، بهداشت واهمیت رعایت کردن آنآشنا شدند .نکاتی مهمی در مورد   در مورد بهداشت فردی و اجتماعی و مواد غذایی سالم و ناسالم را فرا گرفتند ودانش آموز به خوبی متوجه شد  که اگر تمیز باشد نزد دیگران محبوب تر است .  زنگ شادی را سپری نمودند . بعد از پایان نمایش دانش آموزان از روی درس خواندند و به سؤالات درس پاسخ دادند .

برگزاری جلسه انتخابات انجمن اولیا و مربیان به صورت آنلاین

آغاز هفته پیوند اولیا و مربیان خانه و مدرسه ، زمانی می تواند رسالت آموزشی و تربیتی خاص خود را به نحومطلوب انجام دهد که هر یک شناخت تربیتی کاف داشته باشند و نقش تربیتی خاص خود را با بصیرت انجام دهد . در این راستا انجمن اولیا و مربیان هیئت منتخبی از پدران و مادران ، دانش آموزان و مربیان مدرسه است که با هدف همکاری در جهت پیشبرد امور آموزش و پرورشی دانش آموزان تشکیل می گردد .جلسه انتخابات انجمن اولیا و مربیان روز سه شنبه 22 مهر ماه 1399 به صورت آنلاین در برنامه شاد ساعت 16 برگزار گردید . جلسه با تلاوت آیانتی از کلام الله مجید آغاز گردید . سپس سرکار خانم یزداندوست مربی محترم پرورشی با تاکید بر رابطه ی بسیار مهم اولیا و مدرسه سخنانی بیان کردند . سپس جناب آقای کنعانی نماینده محترم مؤسسه نکاتی در مورد نحوه ی آموزش های مجازی ، روند کار دبستان نکاتی بیان کردند و بر ضرورت تشکیل انجمن اولیا و مربیان تاکید کردند و در ادامه کاندیداها خود را معرفی نمودند و بعد اولیا رای خود را به صورت آنلاین اعلام نمودند .

انجام آزمایش حباب در کلاس خانم جلالی

روز چهارشنبه 23 مهر ماه 1399 خانم جلالی معلم پایه سوم به دانش آموزان درس ” چگونه حباب بسازیم ” را تدریس نمودند . مقداری صابون رنده شده را در آب گرم می ریزیم و آن قدر هم می زنیم تا صابون حل شود، سپس یک حلقه سیم را به شکل دایره های کوچک و بزرگ در می آوریم ، آن را داخل مایع آب و صابون فرو برده و بیرون می آوریم و فوت می کنیم ، در این مرحله حباب های ریز و درشت زیبایی ساخته می شود . دانش آموزان با ساختن حباب فهمیدند داخل حباب ها از گاز تشکیل شده است و با شکل حباب ها آشنا شدند.  هدف از انجام این آزمایش آشنایی دانش آموزان با حالت دیگری از مواد اطراف به نام گازها می باشد . دانش آموزان از انجام این آزمایش جالب، بسیار لذت بردند و در کنار آن با مفهوم حباب و طریقه  ساخت آن، به شکلی عملی، آشنایی کامل پیدا کردند.

برگزاری مراسم عزاداری دهه آخر ماه صفر

یا رسول الله! با غروب آفتاب تو، کعبه تا قیامت سیه پوش گشته و زمزم، اشک عزا به رخسار مکه مى ریزد

سلام، غریب تر از هر غریب ! سلام، مزار بی چراغ، تربت بی زایر، بهشت گمشده ! سلام، آتشفشان صبر،

چشمان معصوم، بازوان مظلوم، زبان ستمدیده ! سلام، سینه شعله ور، جگر سوخته، پیکر تیرباران شده

سلام، امام غریب من !

روزچهار شنبه  23 مهر ماه 1399 در آستانه دهه آخر صفر)سالروز رحلت جانسوز رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و شهادت امام حسن مجتبی(علیه السلام ) و روز شهادت امام رضا (علیه السلام ) مراسم عزاداری در حیاط دبستان برگزار گردید . دانش آموزان با حضور در حیاط و رعایت فاصله اجتماعی عزاداری نمودند و جناب آقای شیرمحمدی به مداحی و ذکر مصائب اهل بیت(علیه السلام) پرداختند. دانش آموزان و معلمین نیز با بر پایی مراسم سینه زنی و مرثیه خوانی ارادت خود را به حضرت ختمی مرتبت و سلاله مطهرش نشان دادند و در سوگ آنها به عزاداری پرداختند.

تدریس درس  گردش زمین  در کلاس خانم تقی زاده

روز یکشنبه 27 مهر ماه 1399 خانم تقی زاده معلم پایه دوم در زنگ علوم مبحث ”  گردش زمین ” تدریس کردند. در این زنگ دانش آموزان با اهمیت وجود نور خورشید در زندگی ، تأثیر نور خورشید بر زمین ، تأثیر نور خورشید بر زندگی انسان و جانوران ،  تأثیر نور خورشید بر رشد گیاهان ، چگونگی آمد و شد شبانه روز ، چگونگی گردش زمین به دور خود ، علت گرم شدن هوا در ساعاتی از روز ، علت پایین آمدن دما درشب نسبت به روز آشنا شدند . دانش آموزان توانستند تاثیر نور خورشید بر گیاهان را درک کنند . خورشید با گرما و نور خود زمین را گرم و روشن می‌کند. مقدار کمی از گرما و نور خورشید به خانه‌ی ما یعنی کره‌ی زمین می‌رسد. همین مقدار کم کافی است که زمین برای ما انسان‌ها، جانوران و گیاهان، خانه‌ی خوبی برای زندگی باشد.

برگزاری جشن آب در کلاس خانم مصطفوی

روز دوشنبه 28 مهر ماه 1399 دانش آموزان کلاس خانم مصطفوی پایه اول با فرا گرفتن کلمه ی ” آّب ” جشنی برگزار نمودند و شروعی زیبا و به یادمانی برای اولین درس بود . در این جشن آقای سبحان یوسف زاده و اقای امیررضا اسدی به دوستانش کیک و قاب عکس هدیه دادند . در این مراسم  علاوه بر برگزاری جشن حروف الفبا، راه های حفاظت از منابع آب و روش های  صرفه جویی آب برای دانش آموزان بیان گردید . دانش‌آموزان بهترین مروجان فرهنگ بهینه مصرف آب در خانواده ها هستند و می‌توانند با دریافت آموزش‌ اصلاح الگوی مصرف آب، آن را به خانواده‌ها منتقل کنند و دانش آموزان می توانند به عنوان سفیران آب در مسیر کاهش هدررفت آب نقش بسزایی را در مدرسه و منازل ایفا کنند.

برگزاری جلسه هیئت رئیسه انجمن اولیا و مربیان

خانه و مدرسه دو نهاد تربيتي مهم به شمار مي آيند كه در صدرعوامل تأثيرگذار بر روند رشد و تكامل رفتار و منش نوباوگان جامعه قرار دارند، و مهمترين عامل در تربيت و رشد فكري و اخلاقي، هماهنگي و همسويي نظري و عملي ميان مربيان و خانواده است .

پس از برگزاری اتنخابات انجمن اولیا و مربیان در فضای مجازی ساعت 16 روز سه شنبه 29 مهر ماه 1399  ،  اولین جلسه (هیئت رئیسه ) انجمن اولیا و مربیان ساعت 16 روز سه شنبه 29 مهر ماه 1399 بر اساس دعوت قبلی تشکیل گردید . در این جلسه مدیر محترم دبستان  جناب آقای وزین پورضمن خوش آمد گویی و عرض تبریک اظهار امیدواری نمودند که با وجود چنین انجمن با تجربه و صاحب نظردر مسائل بهداشتی و علمی اتفاقات خوب علمی ، اخلاقی و بهداشتی برای فرزندان عزیزتان اتفاق بیفتد سپس اعضا محترم هیأت رئیسه انجمن را انتخاب و به شرح ذیل معرفی نمودند.

1-جناب آقای دکتر صفارشرق     رئیس انجمن

2-سرکار خانم الهام عبداله پور     نایب رئیس

3-سرکارخانم خاموشی           منشی و رابط

4-جناب آقای فرشچیان         عضو انجمن

5-سرکار خانم فهیمه عبداله پور   عضو انجمن

6-سرکار خانم محمودی       عضو انجمن

7-سرکار خانم شیبانی        عضو انجمن

8-سرکار خانم مهدویان      عضو انجمن

9-سرکار خانم مهدویان      عضو انجمن

10-سرکار خانم صابری     عضو انجمن

11-جناب آقای صاحبدل      عضو انجمن


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20