زنگ ریاضی و الگو یابی در کلاس خانم مصطفوی

کشف رابطه ی بین اعداد، اشکال، رنگ ها و … و بیان و توصیف آن به صورت کلامی یا نوشتاری، پیاده سازی و ادامه دادن آن ، الگویابی نام دارد. پیدا کردن الگوها و در واقع الگویابی، یکی از راهبردهای مهم در حل بعضی از مسئله های ریاضی است . در این گونه مسئله ها بین عددها، شکل ها و حتی کلمات رابطه ای وجود دارد که شما باید با خلاقیت خود این رابطه ها را پیدا کنید . روز دوشنبه 11 مهر ماه 1401 خانم مصطفوی معلم پایه اول در زنگ ریاضی برای آشنا شدن بیشتر دانش آموزان با الگوها ، با استفاده از چوب خط ها و چینه ها تمرین الگویابی نمودند . دانش آموزان با روش پیدا کرد الگوها و طریقه ی ادامه دادن آنها آشنا شدند و الگوهای مختلف را تکرار و تمرین کردند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20