تدریس مبحث کسرها در کلاس خانم توکلی

آموزش کسر یکی از مباحث پایه ای ریاضی است که در تمام مقطع دبستان مورد بررسی می گیرد، لذا یادگیری کامل آن بسیار حائز اهمیت می باشد. شروع جدی مبحث کسر پایه سوم ابتدایی می باشد. یکی از اساسی ترین مفاهیم کسر در سوم ابتدایی آموزش مقایسه کسرها و تساوی کسرها می باشد.  روز سه شنبه 15 آذر ماه ۱۴۰۱ خانم  توکلی معلم پایه سوم مبحث کسرها ، تساوی کسرها و مقایسه کسرها را تدریس نمودند .نشان دادن کسرها با محور و اشکال را نیز بیان کردند . رسم شکل کسر بسیار ساده است و به اینصورت می باشد که به تعداد عدد مخرج آن را به واحدهای مساوی تقسیم نموده سپس به تعداد عدد صورت واحدها رنگ می کنید.   سپس دانش آموزان تمرینات را در دفتر خود حل نمودند .


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20