تدریس درس ” سرگذشت دانه ها ” در کلاس خانم تقی زاده

روز دوشنبه 10 بهمن ماه 1401 خانم تقی زاده در زنگ علوم پایه دوم درس نهم ” سرگذشت دانه ها ” را تدریس نمودند . در این درس در مورد  شباهت دانه ها توضیح دادند . دانه‌ها پس از خیس شدن ریشه و ساقه و برگ درمی‌آورند .تفاوت های دانه ها را بیان نمودند .  بعضی از دانه‌ها خوراکی، بعضی غیر خوراکی و بعضی دارویی و بعضی غیر دارویی هستند. بعضی یک لپه و بعضی دو لپه و بعضی نرم و بعضی سفت هستند. در مورد تعداد دانه ها در گیاهان مختلف آموزش دادند . در خیار و هندوانه زیاد دانه هست. در سیب و هلو کم است. در مورد سفتی و سختی دانه ها ، خوراکی و غیرخوراکی بودن آنها توضیح داده شد . دانه برای رشد به آب و خاک خوب و نور خورشید و دمای مناسب نیاز دارد .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20