برگزاری اولین جلسه هم اندیشی دیدار با اولیا پایه پنجم

مشــارکت به معنی همــکاری کردن با دیگــران در رســیدن به اهداف اســت و آموزش های مؤثــر و کاربــردی در مدارس  جز با همکاری والدين نمی تواند تحقق پیدا کند و حتی موجب کســب موفقیت های تحصیلی کودکان نیز شود.اگر این جلسات  تنها با هدف بیان شده در بالا برگزار شــوند ، به تدریج کارایی خود را از دست می دهند والدين ديگر تمایلی برای شــرکت در آن ها نخواهند داشت . پس در پرتو همدلی وهم سویی این دو نهاد مهم آموزشی و تربیتی یعنی خانه و مدرسه ،  بسیاري از مشکلات و تنگناهای نظام تعلیم و تربیت حل خواهند شد .

به همین منظورروز دوشنبه  28 شهریور ماه 1401 جلسه دیدار با اولیا پایه پنجم برگزار گردید . معلمین نکاتی مربوط به روش تدریس خود ، روش انجام تکالیف ، فعالیت های انجام شده ، انتظاراتشان از دانش آموزان و اولیا و…..  را بیان نمودند و اولیا نظرات و پیشنهادات و سوالات خود را نیز مطرح نمودند  . همکاران پاسخ های لازم را ارائه نمودند و جلسه با صلوات بر محمد و آل محمد به پایان رسید .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20