برگزاری اولین جلسه شورای دانش آموزی

اولین جلسه شورای دانش آموزی روز سه شنبه 15 آذر ماه 1401 با حضور مدیریت محترم دبستان جناب آقای علیخو ، مربی محترم پرورشی سرکار خانم مصطفوی ، معاون محترم آموزشی جناب آقای عصاران و دانش آموزان منتخب شورای دانش آموزی ساعت 10 در نماز خانه برگزار گردید . در ابتدا آقای علیخو نکاتی را پیرامون اهمیت شورا و اهم وظایف آن مطرح کردند و در ادامه معارفه هر عضو شورا انجام شد. سپس رئیس شورا مشخص گردید و بعد از مشخص شدن رئیس شورا مسئولیت کمیته های مختلف به اعضا سپرده شد و هر کدام از اعضا برای فعالیت دائم و مستمردر یک کمیته انتخاب شدند. خانم مصطفوی از دانش آموزان اعضا شورا خواستند که موارد پیشنهادی خود را مطرح نمایند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 11/20