اجرای پروژه ی مهر و به روز رسانی برد های پرورشی

مدرسه يك سازمان با مجموعه هدفمند است كه هدف اصلي آن آموزش و تربيت دانش آموزان تعريف شده است اما هر واحد آموزشي مي تواند بر اساس ديدگاه مديريتي حاكم بر آن و به اقتضاي شرايط خود اهدافي را در دستور كار خود قرار دهد و براي رسيدن به اين اهداف با تكيه بر امكانات مادي و منابع انساني برنامه هايي را تدوين و به مرحله اجرا گذارد. در این راستا و با توجه به نزدیک شدن ماه مهر در روز سه شنبه 22 شهریور ماه 1401 مربی پرورشی سرکار خانم مصطفوی تابلو ها و دیوار های مدرسه را به روز رسانی نمودند و مدرسه را آماده ورود دانش آموزان عزیز نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20